Regulamin Sklepu oraz Polityka Prywatności

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.rezerwatjablek.pl.

Sprzedającym jest firma Projekt Jabłko Przemysław Gontarz, ulica Basztowa 48/24, 58-316 Wałbrzych. Firma jest zarejestrowana pod numerem NIP: 8862469897 , REGON: 891509713 i na potrzeby niniejszej umowy zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać pod numerem telefonu +48 733 757 714 lub wysyłając e-mail na adres kontakt@rezerwatjablek.pl

 


 

§ 1 Definicje

 

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego www.rezerwatjablek.pl . W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.rezerwatjablek.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

§ 2 Zasady ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.rezerwatjablek.pl.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep internetowy www.rezerwatjablek.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.rezerwatjablek.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym do przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na towary, niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies  oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). W celu korzystania ze Sklepu Internetowego klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 6. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz niezakłócający jego funkcjonowania a także zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
 7. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 

§ 3 Składanie zamówień

 

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.rezerwatjablek.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie to nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków promocyjnych lub wyprzedaży. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową
 4. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia, opłaci zamówienie oraz prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 6. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Sprzedający ma prawo do anulowania każdego zamówienia w terminie 72 godzin od daty jego złożenia.
 7. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 8. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Sposób przetwarzania danych osobowych Klienta przez Usługodawcę opisany jest w Polityce Prywatności.
 9. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 10. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 11. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem dokonani płatności za zamówienie w oparciu o dostępne metody płatności (m.in poprzez system Przelewy24.pl).

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
 3. Termin dostawy zamówienia do Klienta wynosi do 7 dni, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin. Jest to orientacyjny czas dostawy.
 4. Dostawa Zamówienia do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Dostępne formy dostawy Zamówienia oraz koszty dostawy Zamówienia dostępne są dla Klienta na podstronie „Dostawa” Sklepu Internetowego. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

 

§ 5 Płatności

 

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę) dołączony do przesyłki przy dostawie towaru.
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24.pl.

 

§ 6 Odstąpienie od umowy

 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie, w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów zwrotu produktu w wyniku odstąpienia od umowy sprzedaży. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy: Projekt Jabłko Przemysław Gontarz, ul. Lipowa 16, 51-188 Szymanów lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@rezerwatjablek.pl
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy: Projekt Jabłko Przemysław Gontarz, ul. Lipowa 16, 51-188 Szymanów.
 4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

 

§ 7 Procedura reklamacji

 

 1. Projekt Jabłko Przemysław Gontarz jako sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem w rozumieniu art.. 22[1] Kodeksu Cywilnego, tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres Projekt Jabłko Przemysław Gontarz, ul. Lipowa 16, 51-188 Szymanów lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@rezerwatjablek.pl
 3. Usługodawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. Brak ustosunkowania w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 4. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji na adres Projekt Jabłko Przemysław Gontarz, ul. Lipowa 16, 51-188 Szymanów.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Usługodawca niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Spółka zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli reklamacja zostanie uznana za zasadną, Usługodawca zwróci również koszty związane z odesłaniem reklamowanego produktu do Usługodawcy. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.
 6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

 


 

§ 8 Inne Zapisy

 

§ 9 Zmiana Regulaminu

 

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 

 1. Umowa Subskrypcji zostaje zawarta w momencie przesłania Subskrypcji zgodnie z §1, p.3 niniejszego Regulaminu na czas nieokreślony.
 2. Subskrybent ma prawo rozwiązać Umowę Subskrypcji bez podania przyczyny, za wypowiedzeniem złożonym poprzez Konto Klienta nie później niż 24 godziny przed pobraniem wynagrodzenia dla Usługodawcy za kolejny okres subskrypcji.
 3. Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę Subskrypcji:
  • z 14 dniowym okresem wypowiedzenia skutecznym na dzień zakończenia świadczenia przez Usługodawcę usługi Subskrypcji.
  • ze skutkiem natychmiastowym, gdy Subskrybent opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia Usługodawcy, a kolejne, podejmowane przez okres 7 dni, próby pobrania wynagrodzenia przez Usługodawcę okazały się nieskuteczne.
 4. Oświadczenie woli rozwiązania Umowy Subskrypcji może nastąpić w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Konta Klienta lub z użyciem adresów e-mail zapisanym na Koncie Klienta lub na stronie www.rezerwatjablek.pl w sekcji “Kontakt”.

§ 5 Wyczerpanie zapasu danego smaku soków

 1.  W przypadku wyczerpania zapasów danego smaku soków, Usługodawca ma prawo do automatycznej zmiany konfiguracji abonamentu na aktualnie dostępny smak w celu zapewnienia ciągłości dostaw.
 2. Klient zostanie poinformowany o zmianie konfiguracji abonamentu za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail.
 3. W przypadku, gdy Klient nie zgadza się na zmianę konfiguracji abonamentu, może z niego zrezygnować poprzez zalogowanie się na swoje Konto Klienta na stronie internetowej www.rezerwatjablek.pl i zgłoszenie rezygnacji z abonamentu.
 4. Automatyczna zmiana konfiguracji abonamentu może dotyczyć tylko zmiany smaku. Pakiet oraz okres dostawy muszą pozostać bez zmian.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany oferty soków objętych abonamentem w każdym czasie.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. W celu uniknięcia wątpliwości, do Umowy Subskrypcji stosuje się postanowienia Regulaminu Sklepu, w zakresie niesprzecznym lub nieopisanym w niniejszym Regulaminie Subskrypcji.
 2. Do prawa odstąpienia od Umowy Subskrypcji stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Subskrypcji, zgodne w tym względzie z przepisami ust. z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Odstąpienie, rozumiane jako rezygnacja z Subskrypcji, może nastąpić poprzez Konto Klienta, gdzie Subskrybent ma odpowiednią opcję rezygnacji.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 grudnia 2021.
 4. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu Subskrypcji w następujących przypadkach:
  • zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni stosowanej przez uprawnione Organy Państwa, mających wpływ na jego treść i wymagających jego dostosowania,
  • zapobiegania naruszeniom Regulaminu Subskrypcji lub przeciwdziałania nadużyciom,
  • usunięcia niejasności dotyczących jego treści,
  • zmian informatycznych dotyczących procesu zakupowego.
 5. Usługodawca ma obowiązek poinformowania Subskrybenta zmianach w treści Regulaminu Subskrypcji co najmniej 7 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu na adres e-mail zapisanym na Koncie Klienta.
 6. W sytuacji, gdy Subskrybent nie złoży w w/w terminie oświadczenia o rozwiązaniu Umowy Subskrypcji, Subskrybent będzie związany postanowieniami zmienionego Regulaminu Subskrypcji.
 7. Aktualny Regulamin Subskrypcji dostępny jest na stronie www.rezerwatjablek.pl.

Polityka Prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

 


 

1. Informacje ogólne

 

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: www.rezerwatjablek.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Projekt Jabłko Przemysław Gontarz, ul. Lipowa 16, 51-188, Szymanów
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@rezerwatjablek.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
  • Realizacja zamówionych usług
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

 

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 3. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 4. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 5. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 6. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

 

3. Hosting

 

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: smarthost.pl

 

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • kurierzy
  • operatorzy pocztowi
  • operatorzy płatności
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

 

5. Informacje w formularzach

 

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

 

6. Logi Administratora

 

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

 

7. Istotne techniki marketingowe

 

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

 

8. Informacja o plikach cookies

 

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

 

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne:

Data opublikowania regulaminu: 04.12.2019 r.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

REGULAMIN ABONAMENTU NA SOKI

 


 

§ 1 Przedmiot Umowy Subskrypcji

 

 1. Zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Subskrypcji, Klient (zwany dalej “Subskrybentem”) zobowiązuje się do zakupu wybranego Abonamentu na soki (zwanego dalej “Subskrypcją”), a Usługodawca zobowiązuje się realizować Subskrypcję z należytą starannością oraz z uwzględnieniem preferencji Subskrybenta wskazanymi przez niego na stronie www.rezerwatjablek.pl/abonament.
 2. Przez preferencje Subskrybenta, o których mowa w powyższym punkcie, należy w szczególności rozumieć:
  • Pakiet, czyli ilość soku do użytku osobistego, w opakowaniach typu Bag in Box o pojemności 3 litry każdy
  • Dostawa, czyli częstotliwość dostaw pakietu soków
  • Smaki, czyli soki jakich odmian mają być dostarczane w ramach Pakietu.
 3. Zawarcie umowy dotyczącej Subskrypcji (zwanej “Umową Subskrypcji”)  pomiędzy Subskrybentem a Usługodawcą (zwanych łącznie “Stronami”) wymaga od Subskrybenta, aby:
  • wybrał Pakiet soków spośród pakietów oferowanych przez Usługodawcę – wybór Pakietu,
  • wybrał częstotliwość dostaw Pakietu spośród opcji oferowanych przez Usługodawcę – wybór Dostawy,
  • wybrał ilości kartonów soków poszczególnych odmian jabłek oferowanych przez Usługodawcę – wybór Smaków,
  • tak zdefiniowaną Subskrypcję przesłał za pomocą konfiguratora Subskrypcji zamieszczonego przez Usługodawcę na stronie: www.rezerwatjablek.pl/abonament,
  • wybrał sposób fizycznej dostawy Subskrypcji oraz podał dane wymagane do realizacji płatności,
  • zaakceptował Regulamin Subskrypcji i aktualny Regulamin Sklepu.

 

§ 2 Sposób realizacji Umowy Subskrypcji

 

 1. Na podstawie Umowy Subskrypcji Usługodawca zobowiązuje się dostarczać Subskrybentowi zamówiony przez Subskrybenta Pakiet, z wybraną przez Subskrybenta częstotliwością, na adres fizyczny wskazany przez Subskrybenta w zamówieniu. Wysyłka będzie realizowana przez Usługodawcę maksymalnie do 3 dni roboczych od chwili pobrania wynagrodzenia dla Usługodawcy za dany okres Subskrypcji.
 2. Umowa Subskrypcji upoważnia Subskrybenta do zmiany, dowolną ilość razy, Pakietu, Dostawy oraz Smaków, pod warunkiem, że nowe wybory Subskrybenta są zgodne z preferencjami aktualnej oferty Subskrypcji, tj. Abonamentu na soki. Zmiany dokonane przez Subskrybenta wywołują skutek na kolejny okres Subskrypcji, licząc od okresu, w którym zmiany zostały wprowadzone przez Subskrybenta. W/w zmiany Subskrybent może dokonać poprzez Konto Klienta na stronie www.rezerwatjablek.pl.
 3. Usługodawca, niezwłocznie dostarczy Subskrybentowi, na adres e-mai widniejący na jego koncie Klienta, potwierdzenie zawarcia Umowy Subskrypcji, w szczególności potwierdzenie zmian w Subskrypcji, o których mowa w p.5 niniejszego paragrafu, oraz link do Regulaminu Subskrypcji i Regulaminu Sklepu.

 

§ 3 Wynagrodzenie Usługodawcy

 

 1. Umowa Subskrypcji zostaje zawarta w momencie przesłania Subskrypcji zgodnie z §1, p.3 niniejszego Regulaminu na czas nieokreślony.
 2. Wynagrodzenie należne Usługodawcy,  wynikające z realizacji przez niego Umowy Subskrypcji na rzecz Subskrybenta, płatne jest wyłącznie karta płatniczą lub kredytową. Wynagrodzenie pobierane jest co 14 dni lub raz w miesiącu (np. każdego 15 dnia miesiąca)  w zależności od wybranej przez Subskrybenta opcji Dostawy.

 

§ 4 Obowiązywanie Umowy Subskrypcji

 

 1. Umowa Subskrypcji zostaje zawarta w momencie przesłania Subskrypcji zgodnie z §1, p.3 niniejszego Regulaminu na czas nieokreślony.
 2. Subskrybent ma prawo rozwiązać Umowę Subskrypcji bez podania przyczyny, za wypowiedzeniem złożonym poprzez Konto Klienta nie później niż 24 godziny przed pobraniem wynagrodzenia dla Usługodawcy za kolejny okres subskrypcji.
 3. Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę Subskrypcji:
  • z 14 dniowym okresem wypowiedzenia skutecznym na dzień zakończenia świadczenia przez Usługodawcę usługi Subskrypcji.
  • ze skutkiem natychmiastowym, gdy Subskrybent opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia Usługodawcy, a kolejne, podejmowane przez okres 7 dni, próby pobrania wynagrodzenia przez Usługodawcę okazały się nieskuteczne.
 4. Oświadczenie woli rozwiązania Umowy Subskrypcji może nastąpić w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Konta Klienta lub z użyciem adresów e-mail zapisanym na Koncie Klienta lub na stronie www.rezerwatjablek.pl w sekcji “Kontakt”.

§ 5 Wyczerpanie zapasu danego smaku soków

 1.  W przypadku wyczerpania zapasów danego smaku soków, Usługodawca ma prawo do automatycznej zmiany konfiguracji abonamentu na aktualnie dostępny smak w celu zapewnienia ciągłości dostaw.
 2. Klient zostanie poinformowany o zmianie konfiguracji abonamentu za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail.
 3. W przypadku, gdy Klient nie zgadza się na zmianę konfiguracji abonamentu, może z niego zrezygnować poprzez zalogowanie się na swoje Konto Klienta na stronie internetowej www.rezerwatjablek.pl i zgłoszenie rezygnacji z abonamentu.
 4. Automatyczna zmiana konfiguracji abonamentu może dotyczyć tylko zmiany smaku. Pakiet oraz okres dostawy muszą pozostać bez zmian.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany oferty soków objętych abonamentem w każdym czasie.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. W celu uniknięcia wątpliwości, do Umowy Subskrypcji stosuje się postanowienia Regulaminu Sklepu, w zakresie niesprzecznym lub nieopisanym w niniejszym Regulaminie Subskrypcji.
 2. Do prawa odstąpienia od Umowy Subskrypcji stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Subskrypcji, zgodne w tym względzie z przepisami ust. z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Odstąpienie, rozumiane jako rezygnacja z Subskrypcji, może nastąpić poprzez Konto Klienta, gdzie Subskrybent ma odpowiednią opcję rezygnacji.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 grudnia 2021.
 4. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu Subskrypcji w następujących przypadkach:
  • zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni stosowanej przez uprawnione Organy Państwa, mających wpływ na jego treść i wymagających jego dostosowania,
  • zapobiegania naruszeniom Regulaminu Subskrypcji lub przeciwdziałania nadużyciom,
  • usunięcia niejasności dotyczących jego treści,
  • zmian informatycznych dotyczących procesu zakupowego.
 5. Usługodawca ma obowiązek poinformowania Subskrybenta zmianach w treści Regulaminu Subskrypcji co najmniej 7 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu na adres e-mail zapisanym na Koncie Klienta.
 6. W sytuacji, gdy Subskrybent nie złoży w w/w terminie oświadczenia o rozwiązaniu Umowy Subskrypcji, Subskrybent będzie związany postanowieniami zmienionego Regulaminu Subskrypcji.
 7. Aktualny Regulamin Subskrypcji dostępny jest na stronie www.rezerwatjablek.pl.

Polityka Prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

 


 

1. Informacje ogólne

 

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: www.rezerwatjablek.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Projekt Jabłko Przemysław Gontarz, ul. Lipowa 16, 51-188, Szymanów
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@rezerwatjablek.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
  • Realizacja zamówionych usług
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

 

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 3. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 4. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 5. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 6. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

 

3. Hosting

 

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: smarthost.pl

 

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • kurierzy
  • operatorzy pocztowi
  • operatorzy płatności
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

 

5. Informacje w formularzach

 

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

 

6. Logi Administratora

 

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

 

7. Istotne techniki marketingowe

 

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

 

8. Informacja o plikach cookies

 

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

 

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne:

× Product has been added to your cart
SKLEP
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Wybierz produkty dla siebie
Przejdź do sklepu!